Xuất bản thông tin

null V/v sử dụng kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và góp ý hoàn thiện Đề án xác định Chỉ số CCHC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VBCCHC

V/v sử dụng kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và góp ý hoàn thiện Đề án xác định Chỉ số CCHC