Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết

Năm 2022, Huyện thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân Huyện. Huyện đã góp phần thực hiện thành công, hiệu quả nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về phát triển nông nghiệp, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển đô thị, thương mại, phục hồi du lịch, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư... Đó là kết quả được đánh giá tại Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội Huyện năm 2022 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tổng giá trị sản xuất đạt 4.736 tỷ đồng, đạt 100,8% so kế hoạch, trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản 3.536 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, khu vực công nghiệp - xây dựng 1.240 tỷ đồng, đạt 102,9%  kế hoạch; Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 8.204 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,66 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được quan tâm chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục vụ tốt đời sống nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, nhất là khu vực biên giới được đảm bảo.

Năm 2023, huyện Hồng Ngự đề ra mục tiêu tăng trưởng bền vững, có hiệu quả đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh là mục tiêu lớn nhất trong lãnh đạo, điều hành của Huyện. Tiếp tục phát triển nông nghiệp làm nền tảng gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời từng bước tăng dần giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chuyển đổi số, nông nghiệp theo lợi thế, tiềm năng của Huyện. Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các thành phần kinh tế phát triển. Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao và du lịch, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng. Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đồng hành cùng chính quyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới.

Dịp này, các ngành và UBND các xã, thị trấn ký giao ước thi đua năm 2023.

Tân Hợp