Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 5/1/2021 HĐND huyện Hồng Ngự khóa XI tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong nhiệm kỳ qua, thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ huyện về kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh bằng Nghị quyết của HĐND. Các nghị quyết do HĐND huyện ban hành đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đúng trình tự, thủ tục, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, mang tính khả thi cao, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và thật sự đi vào đời sống nhân dân. Từ đó đã tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện không ngừng phát triển, giữ vững quốc phòng an ninh, cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện ban hành 107 nghị quyết, các Nghị quyết ban hành đều đạt được kết quả, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện đều được nhân dân đồng thuận. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện được thực hiện theo đúng quy định. Tổ chức 224 cuộc, có trên 16.700 lượt cử tri tham dự, tổng hợp trên 1.350 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân Huyện và các ngành liên quan giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng./.