Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Chấn chỉnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch

Ngày 10/01/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành hướng dẫn thống nhất về các chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cho từng trường hợp cụ thể; công khai trên các phương tiện thông tin để người dân kiểm tra, giám sát.

Ảnh tư liệu

Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh công tác thanh, quyết toán, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tuyến cơ sở, đặc biệt là các lực lượng tình nguyện viên.

Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, cách ly y tế tập trung có trách nhiệm chi trả đầy đủ, công khai, minh bạch, kịp thời các chế độ theo quy định.

Nguồn: 22/UBND-THVX 

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn