Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Huyện Hồng Ngự: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 06/KH-UBND về kiểm tra cải cách hành chính năm 2022.

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC; chỉ rõ những nơi có khuyết điểm, yếu kém để chấn chỉnh và tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

Theo đó, ngoài việc bám sát 08 nhóm nhiệm vụ chính gồm: (1) Công tác thông tin, tuyên truyền; (2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; (8) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, huyện Hồng Ngự còn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiến hành xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về CCHC; bố trí đủ nhân lực, kinh phí và điều kiện bảo đảm hoàn thành 100% công việc được giao. Song song đó, chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra công tác CCHC nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và  kịp thời tham mưu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC năm 2022./.

Trần Mỹ - Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự