Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1108/BC-UBND 12/03/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự
2 1107/QĐ-UBND 12/03/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước ông Bảo Xuyên từ TDC đến Kênh 17
3 305/UBND-HC 12/03/2021 Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
4 312/UBND-HC 11/03/2021 V/v đăng ký HTX hoạt động hiệu quả tham gia “Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả”
5 24/TB-UBND 02/03/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021)
6 38/BC-UBND 02/03/2021 Sơ kết 01 năm thực hiện mô hình nâng cao tỷ lệ hoà giải thành ở cơ sở
7 55/KH-UBND 02/03/2021 Thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
8 264/UBND-HC 02/03/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới tại khu vực biên giới
9 261/UBND-HC 02/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2021 - 2025
10 266/UBND-HC 02/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025
11 256/UBND-HC 02/03/2021 V/v thu hồi và giao đất cho Ban QLDA và PTQĐ Huyện
12 262/UBND-HC 02/03/2021 V/v tăng cường quản lý loài thủy sản mới trên địa bàn Huyện
13 263/UBND-HC 02/03/2021 V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã; quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn Huyện
14 37/BC-UBND 02/03/2021 Về việc rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 882/QĐ-UBND 02/03/2021 Về việc thành lập Tổ kiểm tra đất công trên địa bàn huyện Hồng Ngự
16 871/QĐ-UBND 01/03/2021 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
17 247/UBND-HC 01/03/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện các công trình ngân sách tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng hạ tầng GTNT góp phần đạt chuẩn Huyện NTM giai đoạn 2021-2025
18 229/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Huyện năm 2021
19 244/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện năm 2021
20 241/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Hội Nông dân Huyện năm 2021