Xuất bản thông tin

null BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Thư giãn - Đảng đoàn CÔNG ĐOÀN 2017-2022

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 2017-2022

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Họ tên

Chức vụ

Nghiệp vụ khác

Trần Nhựt Quang

Chủ tịch Công đoàn

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Tôi

PCT Công đoàn

TP. KH-TH

Nguyễn Duy Khánh

Uỷ viên

Phó phòng TD-ĐT

Lê Thị Diễm

Uỷ viên

Kế toán công đoàn

Nguyễn Thị Phương Thuý

Uỷ viên

Công tác kiểm tra + Trưởng Ban Nữ Công

THỦ QUỸ CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Nhân viên

Phòng TC-KT