Xuất bản thông tin

null TỔ CÔNG ĐOÀN SỐ 01

chi-tiet-bai-viet CÔNG ĐOÀN 2017-2022

TỔ CÔNG ĐOÀN SỐ 01

Tổ Công đoàn 01

TỔ CÔNG ĐOÀN SỐ 01

Tổ trưởng: Phan Nam Trung

Tổ viên: Giám đốc + Phòng Hành chính - Nhân sự + Phòng Tài chính - Kế toán

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng

1

Bùi Thanh Song

Giám đốc

Ban Giám đốc

2

Phan Nam Trung

Phó phòng

Hành chính - Nhân sự

3

Nguyễn Thị Phương Thuý

Phó phòng

Hành chính - Nhân sự

4

Phan Mai Bảo Trân

Nhân viên

Hành chính - Nhân sự

5

Nguyễn Văn Thòn

Nhân viên

Hành chính – Nhân sự

6

Lê Thị Kim Dung

Nhân viên

Hành chính - Nhân sự

7

Nguyễn Thanh Nhân

Nhân viên

Hành chính - Nhân sự

8

Đào Duy Tùng

Trưởng phòng

Tài chính - Kế toán

9

Lê Thị Mỹ Trang

Phó phòng

Tài chính - Kế toán

10

Nguyễn Thị Hồng Ngân

Nhân viên

Tài chính - Kế toán

11

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Nhân viên

Tài chính - Kế toán

12

Lê Thị Thuý Nhi

Nhân viên

Tài chính - Kế toán

13

Phạm Hữu Duyên

Nhân viên

Tài chính - Kế toán