Xuất bản thông tin

null BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2020-2022

chi-tiet-bai-viet CÔNG ĐOÀN 2017-2022

BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2020-2022

Ban Thanh tra Nhân dân

BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2020-2022

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng

1

Phạm Đình Huy

Trưởng ban

Phòng KH-TH

2

Lê Thị Phương Thảo

Ủy viên

Phòng TD-ĐT

3

Phan Ngọc Lựu

Uỷ viên

Phòng Ủy thác