Xuất bản thông tin

null TỔ CÔNG ĐOÀN SỐ 02

Thư giãn - Đảng đoàn CÔNG ĐOÀN 2017-2022

TỔ CÔNG ĐOÀN SỐ 02

Tổ Công đoàn 02

TỔ CÔNG ĐOÀN SỐ 02

Tổ trưởng: Phạm Thị Tú Trinh

Tổ viên: Phó Giám đốc + Phòng Tín dụng - Đầu tư

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng

1

Trần Nhựt Quang

PGĐ

Ban GĐ

2

Lê Thanh Phong

Trưởng phòng

Tín dụng - Đầu tư

3

Nguyễn Duy Khánh

Phó phòng

Tín dụng - Đầu tư

4

Nguyễn Thị Mỹ Anh

Nhân viên

Tín dụng - Đầu tư

5

Phạm Thi Tú Trinh

Nhân viên

Tín dụng - Đầu tư

6

Ngô Trần Anh Nguyên

Nhân viên

Tín dụng - Đầu tư

7

Lê Thị Phương Thảo

Nhân viên

Tín dụng - Đầu tư