Xuất bản thông tin

null TỔ CÔNG ĐOÀN SỐ 03

Thư giãn - Đảng đoàn CÔNG ĐOÀN 2017-2022

TỔ CÔNG ĐOÀN SỐ 03

Tổ Công đoàn 03

TỔ CÔNG ĐOÀN SỐ 03

Tổ trưởng: Trần Thị Điền Lam

Tổ viên: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp + Phòng Uỷ thác

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng

1

Nguyễn Văn Tôi

Trưởng phòng

Phòng KT-TH

2

Thái Việt Phong

Phó phòng

Phòng KT-TH

3

Phạm Đình Huy

Nhân viên

Phòng KT-TH

4

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Nhân viên

Phòng KT-TH

5

Trần Thị Điền Lam

Trưởng phòng

Phòng Uỷ thác

6

Nguyễn Thị Thảo

Phó phòng

Phòng Uỷ thác

8

Lê Thị Diễm

Nhân viên

Phòng Uỷ thác

9

Phan Ngọc Lựu

Nhân viên

Phòng Uỷ thác

10

Trần Thị Thủy Tiên

Nhân viên

Phòng Uỷ thác