Xuất bản thông tin

null BAN NỮ CÔNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Thư giãn - Đảng đoàn CÔNG ĐOÀN 2017-2022

BAN NỮ CÔNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Ban Nữ công

BAN NỮ CÔNG NHIỆM KỲ 2017-2022

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng

1

Nguyễn Thị Phương Thuý

Trưởng ban

Phó Phòng HC-NS

2

Trần Thị Điền Lam

Phó ban

Trưởng Phòng Ủy thác

3

Nguyễn Thị Mỹ Anh

Uỷ viên

Phòng TD-ĐT