Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực hóa chất

TTHC Cấp Tỉnh Thủ tục hành chính

Lĩnh vực hóa chất

Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Link tải về 
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp  Tải về
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp  Tải về
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Tải về 
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Tải về 
5 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Tải về 
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Tải về