Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 39/QĐ-TTg 11/01/2024 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
2 48/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
3 12/2023/TT-BCT 05/06/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
4 18/2023/NĐ-CP 28/04/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
5 27/2023/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
6 1210/QĐ-UBND-HC 07/11/2022 Công bố danh mục Dự án nạo vét duy tu luồng đường thuỷ nội địa, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ, nội địa do địa phương quản lý
7 10/2022/TT-BCT 01/06/2022 Thông tư sửa đổi bổi sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
8 11/2022/TT-BCT 27/06/2022 Thông tư quy định việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá
9 752/QĐ-UBND-HC 13/07/2022 Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
10 752/QĐ-UBND-HC 13/07/2022 Quyết định phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
11 726/QĐ-TTg 16/06/2022 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
12 508/QĐ-UBND-HC 18/05/2022 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 05/2022/TT-BCT 18/02/2022 Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
14 11/2022/NĐ-CP 15/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
15 95/2021/NĐ-CP 01/11/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu
16 06/2021/TT-BCT 06/08/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
17 05/2021/TT-BCT 02/08/2021 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
18 03/2021/TT-BCT 11/06/2021 Thông tư về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
19 721/QĐ-TTg 18/05/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len(UKVFTA)
20 193/QĐ-BCT 21/01/2021 Đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 45, 46,47, 48, 49/2020/TT-BCT