Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 06/2021/TT-BCT 06/08/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
2 05/2021/TT-BCT 02/08/2021 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
3 03/2021/TT-BCT 11/06/2021 Thông tư về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
4 721/QĐ-TTg 18/05/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len(UKVFTA)
5 193/QĐ-BCT 21/01/2021 Đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 45, 46,47, 48, 49/2020/TT-BCT
6 50/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp
7 49/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride
8 48/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
9 47/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
10 46/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp
11 45/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
12 31/2020/TT-BCT 30/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 13/2018/TT-BCT về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
13 44/2020/TT-BCT 07/12/2020 Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
14 39/2020/TTBCT 30/11/2020 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
15 28/2020/TT-BCT 16/11/2020 Thông tư Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung 68/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 về phát triển cụm Công nghiệp
16 1142/QĐ-UBND.HC 24/07/2020 Quyết định triển khai thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg về triển khai thi hành Luật Kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 08/2020/NĐ-CP 08/01/2020 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
18 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
19 82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
20 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại