Xuất bản thông tin

null Quyết định 11/QĐ-SCT ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Sở

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quyết định 11/QĐ-SCT ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Sở