Xuất bản thông tin

null Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 - đợt 1

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 - đợt 1

Ngày 19/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 374/TB-SVHTTDL về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 –đợt 1.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.

Tải phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) tại đây.