Xuất bản thông tin

null Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Chi tiết bài viết Thông báo

Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2

Ngày 04/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ban hành Kế hoạch số 470/KH-SVHTTDL tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2.

Mời xem chi tiết Kế hoạch tại đây.