Xuất bản thông tin

null Phát huy giá trị di sản Hò Đồng Tháp trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát huy giá trị di sản Hò Đồng Tháp trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Ngày 15/11/2021, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Biểu đã ký Kế hoạch số 2686/KH-SVHTTDL về Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và hệ thống chính trị về nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp, nhất là đối với thế hệ trẻ; từng bước xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ Di sản; đưa Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp đến với đông đảo công chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức sáng tạo của nhân dân về hai loại hình nghệ thuật này; quảng bá du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương, từng bước xây dựng Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong đó đặc biệt nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp bằng các hình thức phù hợp như: cổ động trực quan, xây dựng các video clip phổ biến trên các kênh mạng xã hội, đưa tin, bài trên Trang tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Việc triển khai có hiệu quả Kế hoạch nói trên cũng sẽ góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XI) về “Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” trong thời gian tới.

Nhứt Liên Hoa