Xuất bản thông tin

null Thực hiện tốt công tác Xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI trong giai đoạn hiện nay

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Thực hiện tốt công tác Xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI trong giai đoạn hiện nay

 

Nguyễn Văn Hiền – Khoa Lý luận cơ sở

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ rất qua trọng của Đảng ta, để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Sinh thời Bác Hồ đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, Bác đã đề cập rất nhiều đến công tác Xây dựng Đảng qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Đường cách mệnh (năm 1927) Bác đã khẳng định cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh” và “Đảng có vững cách mệnh mới thành công. Cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”; đến Sửa đổi lối làm việc (1947) Bác viết: “Đảng không phải là một tổ chức làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Từ những luận điểm đó, Người đã định hướng cho công tác xây dựng Đảng ở mọi thời kỳ cách mạng, nhất là hiện nay khi toàn Đảng đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hiện nay Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đặc biệt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã định hướng tầm nhìn phát triển đất nước ta đến năm 2030 và 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp cách mạng này chỉ do Đảng ta lãnh đạo cùng sự đồng thuận đoàn kết toàn dân ta thực hiện. Và để gánh vác được trọng trách lớn lao ấy, đòi hỏi Đảng ta không ngừng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, được các cấp uỷ triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI tiếp tục xác định “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Công tác xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, các cấp uỷ, tổ chức đảng đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Kết hợp chặt chẽ, hài hoà, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường. Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Nhiều vấn đề khó, phức tạp đặt ra đến nay cơ bản đã được giải quyết, đạt kết quả quan trọng, qua đó bản lĩnh, trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn hơn; tinh giảm biên chế đạt kết quả rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường và đạt kết quả khá toàn diện; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước được đề cao. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt kết quả rất quan trọng; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn[1]. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước đổi mới, năng lực lãnh đạo của  các cấp uỷ và tổ chức đảng được nâng lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và các cấp uỷ, tổ chức đảng đã đoàn kết, thống nhất và có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đa số cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Các cơ quan tham mưu giúp việc của các cấp uỷ, chính quyền đã chủ động, tích cực tham mưu, hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi, tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; Công tác tư tưởng có lúc chưa sắc bén, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao; định hướng dư luận xã hội có lúc còn chậm. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu, chưa thực sự nêu gương, chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chưa làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ vẫn còn diễn ra, một số ít còn vi phạm nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở một số nơi thực hiện thiếu quyết liệt, chưa đạt mục tiêu đề ra. Xây dựng vị trí việc làm còn lúng túng, tiến độ triển khai còn chậm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, chưa được củng cố kịp thời. Công tác đánh giá cán bộ, việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy định… Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở một số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm, có lúc chưa nghiêm.

Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm. Việc xây dựng, phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận cán bộ  tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chậm thay đổi, kiện toàn.

Do đó, yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng thời gian tới cần tập trung:

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức. Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng hơn nữa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức. Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đúng thực chất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đúng thực chất. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú trưởng thành trong thực tiễn để tạo nguồn cán bộ lâu dài. Tăng cường công tác  giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Chủ động đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thể lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cán bộ bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội… để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thứ năm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, gương mẫu, trách nhiệm và quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng để ngăn chặn từ gốc nguyên nhân phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. Các cấp uỷ, tổ chức đảng phải thật sự dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc sát thực tiễn, nắm chắc tình hình và  nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề bức thiết phát sinh.

Hiện nay tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều thay đổi đặc biệt chúng ta đã bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, tiêu cực của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang diễn ra rất phức tạp, đe dọa tới vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ ở nước ta.  Điều đó, chúng ta cần khẳng định rằng vai trò lãnh đạo của Đảng quyết định đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Vì thế, công tác xây dựng Đảng nói riêng ở đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp và toàn Đảng ta cần tiếp tục được khẳng định, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới để ngày càng làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh lãnh đạo cách mạng đến thành công trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, Tài liệu học tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Dành cho cán bộ, đảng viên)


[1] Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã phát hiện và xử lý 18 vụ việc, vụ án tham nhũng (giảm 08 vụ so nhiệm kỳ trước); trong đó, đã khởi tố xử lý hình sự 15 vụ; 03 vụ xử lý hành chính (cả về mặt Đảng); số tiền thu hồi được 4.201.024.086 đồng/7.564.646.586 đồng (đạt 55,53%)(nhiệm kỳ trước đạt 23,4%); xử lý 09 trường hợp đối với trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm (có  04  trường hợp bị truy cứu  trách nhiệm hình sự). Tỷ lệ  giải quyết án đạt và vượt kế hoạch cấp trên giao (bình quân trên 91%); án trả hồ sơ điều tra bổ sung và bị huỷ, bị sửa giảm nhiều. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, Tài liệu học tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Dành cho cán bộ, đảng viên))