null Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Tin tức sự kiện Tin tức

Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Kế hoạch Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 14/4/2021 nhằm nâng cao kiến thức của các Hội quán về sản xuất nông nghiệp và thị trường, phát huy tinh thần đoàn kết, thay đổi nhận thức, tập quán từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm do Hội quán làm ra, tiếp cận các kiến thức về hoạt động trải nghiệm, du lịch nông thôn.

Trong đó, phấn đấu đến cuối năm 2021 thành lập mới 12 mô hình Hội quán; thành lập 01 Hợp tác xã nông nghiệp từ mô hình Hội quán; cấp mã vùng trồng cho 17 Hội quán; hỗ trợ thực hiện một số mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, GlobalGAP,…

Hỗ trợ tập huấn về kiến thức nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất cho thành viên Hội quán.

Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình hay, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, GlobalGAP v.v. vào sản xuất; xây dựng mô hình Hội quán có hoạt động về du lịch.

Xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin về thị trường cho Ban Chủ nhiệm Hội quán và phối hợp liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm của Hội quán, nhất là liên kết giữa các Hội quán với nhau để nâng cao chuỗi giá trị hàng hoá.

Tổ chức kết nối Hội quán với các chuyên gia,nhà khoa học để giới thiệu, triển khai các chuyên đề gắn với lĩnh vực hoạt động của Hội quán.

Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quán có đủ điều kiện thành lập Hợp tác xã.

Nguồn: KH 123/KH-UBND

Nguyễn Ngọc

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn