Xuất bản thông tin

null Phòng 2

Chi tiết bài viết VKS_VIỆN TỈNH

Phòng 2

Phòng 2 ( Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội)