Chính quyền - Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp
trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
STT Nội dung lấy ý kiến Ngày đăng Hạn lấy ý kiến
1 Quyết định bãi bỏ Khoản 3, Điều 8 Quy định về quản lý và khai thác quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 20/08/2019 23/08/2019
2 Quy định Mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05/08/2019 16/08/2019
3 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp 26/07/2019 15/08/2019
4 Về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/07/2019 15/08/2019
5 Về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của UBND Tỉnh Đồng Tháp 12/07/2019 22/07/2019
6 V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh 10/07/2019 19/07/2019
7 Quy định về một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 09/07/2019 19/07/2019
8 Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 05/07/2019 09/07/2019
9 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh khoá X về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XII 01/07/2019 05/07/2019
10 Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 28/06/2019 04/07/2019
11 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động điện lực, hành lang an toàn lưới điện và an toàn sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 11/06/2019 26/06/2019
12 Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp 06/06/2019 10/06/2019
13 Bổ sung Nghị quyết số 203/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 06/06/2019 10/06/2019
14 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 28/05/2019 05/06/2019
15 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp 23/05/2019 29/05/2019
16 Về việc thông qua phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 22/05/2019
17 Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 22/05/2019
18 Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh 20/05/2019
19 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 20/05/2019
20 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 20/05/2019
21 Quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 20/05/2019
22 Về việc đổi tên, đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự và huyện Thanh Bình 17/05/2019
23 Tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh 16/05/2019
24 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh 02/05/2019
25 Quy điịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp 10/04/2019
26 Về việc ban hành chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp 09/04/2019
27 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 14/03/2019
28 Dự thảo NQ ban hành Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm 14/03/2019
29 Dự thảo NQ về phương án tăng vốn Điều lệ của Quỹ Phát triển đất tỉnh 14/03/2019
30 Dự thảo NQ quy định định mức và nội dung chi phí hoạt động BQL xã thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020 14/03/2019

Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email(*)
Mã bảo vệ
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: