Xuất bản thông tin

null Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chỉ số PAPI

Trang chủ Chỉ đạo - Điều hành

Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chỉ số PAPI

Để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát lại các nội dung của Chỉ số PAPI năm 2021 đối với tỉnh Đồng Tháp, qua đó xác định cụ thể những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện thứ hạng và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến Chỉ số PAPI, đặc biệt là việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc của người dân.

Cùng với đó, tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ số PAPI và xem đây là một chỉ báo khách quan, có căn cứ khoa học về những việc các ngành, các cấp đã làm được và chưa làm được, mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công cho người dân; đồng thời, phải chuyển từ nhận thức “xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp” thành hành động cụ thể, thực chất trong xử lý công việc hằng ngày, gắn với việc xây dựng hình ảnh con người Đồng Tháp: “Nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt những nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức thích hợp, bảo đảm người dân hiểu biết và thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống hằng ngày, ý thức được quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở; đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chú trọng tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tích cực thực hiện các khoản đóng góp tự nguyện, bãi bỏ việc bắt buộc tổ chức, công dân thực hiện các khoản đóng góp tự nguyện; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân đối với các vấn đề dân sinh, các khúc mắc trong đời sống hằng ngày; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải thiện hiệu quả hoạt động của các cơ chế dân cử như: Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư công cộng v.v..

Sở Nội vụ làm đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn: 06/CT-UBND

Văn Khương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật

// ]]>