Xuất bản thông tin

null Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của độc giả gửi qua Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Trang chủ Về chúng tôi

Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của độc giả gửi qua Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của độc giả gửi qua Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Những phản ánh, kiến nghị của độc giả sẽ được trả lời, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, trừ nội dung phản ánh, kiến nghị thuộc các trường hợp sau:

a) Lợi dụng các hình thức giao tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp để xâm hại lợi ích quốc gia, bản sắc văn hoá dân tộc;

b) Kích động bạo lực, tuyên truyền phản cách mạng, gây rối, chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc, nội bộ, gây mất trật tự an toàn xã hội, xâm hại an ninh mạng;

c) Cung cấp, tiết lộ các thông tin, hình ảnh vi phạm quy định của pháp luật về bí mật Nhà nước; các thông tin, hình ảnh sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân;

d) Thư rác, thông tin quảng cáo (trừ các thông tin quảng cáo hợp pháp theo quy định của pháp luật và có ký kết hợp đồng với Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp);

đ) Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của độc giả được thực hiện 24/24 giờ vào các ngày trong tuần. Riêng các phản ánh trực tiếp và qua đường bưu chính thì tiếp nhận trong giờ làm việc.

Tuỳ theo nội dung phản ánh, kiến nghị, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có trách nhiệm trình Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển tới các cơ quan, đơn vị có liên quan và nhận nội dung trả lời từ các cơ quan, đơn vị để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

3. Phản ánh, kiến nghị của độc giả và trả lời của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp theo Quy định này không bị điều chỉnh bởi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; ý kiến trả lời của các cơ quan, đơn vị nhằm phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy định của Nhà nước, không phải là cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ dân sự.

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Độc giả gửi phản ánh, kiến nghị

1. Khi cần phản ánh, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, độc giả vào trang chính, mạng xã hội, hộp thư điện tử của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp. Nội dung phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng phông chữ Unicode, tiếng Việt có dấu và trình bày đầy đủ, rõ ràng để Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có cơ sở tổng hợp, trình Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển cơ quan, đơn vị trả lời theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung phản ánh, kiến nghị của độc giả đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều này và Khoản 1 Điều 2 của Quy định này sẽ được chuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời.

Tiếp nhận; phân loại; chuyển phản ánh, kiến nghị và trả lời

1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Hằng ngày, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công thành viên của Ban Biên tập hoặc viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (sau đây gọi là người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị) đăng nhập vào trang chính, mạng xã hội, hộp thư điện tử của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; xem các nội dung độc giả gửi trực tiếp, qua đường bưu chính để tiếp nhận và phân loại phản ánh, kiến nghị.

2. Phân loại phản ánh, kiến nghị

a) Nếu nội dung phản ánh, kiến nghị được xác định không thuộc trách nhiệm trả lời của các cơ quan, đơn vị (sở, ban, ngành tỉnh; Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố) thì người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thông báo lại cho độc giả biết và hướng dẫn độc giả gửi đến nơi cần phản ánh, kiến nghị phù hợp nhất.

b) Các câu hỏi còn lại: Người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị xác định cơ quan, đơn vị cần trả lời để soạn Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị và nội dung của độc giả đính kèm. Những nội dung phản ánh, kiến nghị không xác định được cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời, người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị báo cáo Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý.

3. Chuyển phản ánh, kiến nghị

a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận phản ánh, kiến nghị, người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trình Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi file Phiếu chuyển nội dung phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời qua phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và hộp thư điện tử.

b) Không quá 01 ngày làm việc kể từ thời điểm chuyển file Phiếu chuyển, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phải ký Phiếu chuyển. Người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị gửi bổ sung kịp thời Phiếu chuyển có ký tên, đóng dấu đến cơ quan, đơn vị trả lời.

c) Người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị phải theo dõi việc trả lời của các cơ quan, đơn vị. Nếu quá thời hạn theo quy định mà cơ quan, đơn vị chưa trả lời thì soạn văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhắc nhở các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời.

4. Cơ quan, đơn vị trả lời

a) Các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung phản ánh kèm theo Phiếu chuyển, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời và gửi nội dung trả lời qua phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh, hộp thư điện tử của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Đối với các nội dung phản ánh, kiến nghị phức tạp, phải lấy ý kiến tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị hoặc cần kiểm tra, xác minh, làm rõ thì thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung phản ánh, kiến nghị. Riêng nội dung phản ánh, kiến nghị có liên quan đến đối tượng là người có công với cách mạng cần thẩm tra, xác minh, làm rõ thì thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung phản ánh, kiến nghị.

Nếu nội dung phản ánh, kiến nghị không thuộc phạm vi quản lý, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình thì trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung phản ánh, kiến nghị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận phải thông báo phản hồi cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý (thông qua Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp).

b) Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung phản ánh, kiến nghị, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp gửi nội dung giải đáp, tư vấn pháp luật qua phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và hộp thư điện tử của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

5. Đăng tải nội dung trả lời

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung trả lời của các cơ quan, đơn vị, người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị có nhiệm vụ biên tập và trình Trưởng ban Ban Biên tập đăng tải nội dung trả lời lên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory