Xuất bản thông tin

null Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Trang chủ Về chúng tôi

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

I. Vị trí, chức năng

1. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp là cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh, là cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp và chịu sự quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh với sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

3. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền hoặc tham mưu Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch và các đề án, dự án quan trọng về phát triển Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; đầu mối tổ chức, quản lý, công bố các thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

3. Phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh kết nối và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được tích hợp về Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; khai thác, tiếp nhận, tích hợp và cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại thông tin (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước); bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân.

6. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước, chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan thiết kế cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và dung lượng kho tài nguyên dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội; phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan quản lý, xuất bản, phát hành Công báo tỉnh; đưa Công báo tỉnh và các văn bản (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

9. Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; thực hiện theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, vận hành hiệu quả các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và hoạt động của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cho hoạt động của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

10. Tham gia tư vấn, thiết kế, thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực chuyên môn công nghệ thông tin và cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, website của các cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu; tham gia thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ của các dự án quan trọng khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

11. Thực hiện theo thẩm quyền hoặc phối hợp các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính điện tử có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

12. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp. 

13. Thực hiện các hoạt động dịch vụ và gia tăng giá trị theo quy định của pháp luật, đảm bảo không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên theo quy định của pháp luật. Xây dựng và tổ chức mạng lưới cộng tác viên để phục vụ cho việc cung cấp thông tin, dữ liệu lên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

15. Quản lý, sử dụng tài sản được giao; kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

16. Xây dựng chế độ thù lao, nhuận bút của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

17. Xây dựng chiến lược quảng bá và nâng cao hình ảnh Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp. Trong đó, tập trung phát triển kênh thông tin trên các mạng xã hội để cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp đến các tổ chức, cá nhân.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh

1. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Giám đốc) là người đứng đầu Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

3. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Cơ cấu tổ chức

1. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp được tổ chức gồm 03 tổ chuyên môn như sau:

a) Tổ Hành chính - Quản trị: Thực hiện công tác công báo, nhân sự, hành chính, tổng hợp, tài vụ, văn thư và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

b) Tổ Biên tập: Đảm nhận nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

c) Tổ Kỹ thuật: Đảm nhận nhiệm vụ kỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; duy trì và phát triển hệ thống mạng, xây dựng và vận hành các phần mềm ứng dụng trong Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

2. Khi cần thiết, Giám đốc trình Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập một số phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Biên chế

Biên chế công chức, viên chức của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng số biên chế công chức, viên chức được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory