Xuất bản thông tin

null Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Y học Cổ truyền trực thuộc Sở Y tế

Nội dung:


Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Y học Cổ truyền 
 trực thuộc Sở Y tế 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định  số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014  của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 
Xét đề nghị của  Giám đốc  Sở Tài chính  tại Công văn số  815/STC-
QLG.CS ngày 18 tháng 4 năm 2019, 
 
QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Y học Cổ 
truyền trực thuộc Sở Y tế, với những nội dung chủ yếu như sau:  
1. Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống máy X quang.  
2. Giá gói thầu: 2.250.000.000 đồng. 
Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (có Danh mục kèm theo - Công 
văn số 815/STC-QLG.CS ngày 18 tháng 4 năm 2019). 
3. Nguồn vốn: quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi. 
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
6. Loại hợp đồng: trọn gói. 
7. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý 2 năm 2019.  
8. Thời gian thực hiện: tối đa 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.    2 
Điều 2. Bệnh viện Y học Cổ truyền  tổ chức thực hiện gói thầu nêu tại 
Điều 1 theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước  tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Y 
học Cổ truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.