Xuất bản thông tin

null V/v Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

Nội dung:

 
V/v Kế hoạch xét tặng            
“Giải thưởng Hồ Chí Minh”,  
“Giải thưởng Nhà nước”             
về văn học, nghệ thuật năm 2021 
Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch ký Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải 
thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 
2021 (có Quyết định và Kế hoạch kèm theo), Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đoàn 
Tấn Bửu có ý kiến chỉ đạo như sau: 
Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Kế hoạch triển khai 
thực hiện, trình UBND Tỉnh xem xét.  
Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ 
tịch UBND Tỉnh đến đơn vị biết, thực hiện.