Xuất bản thông tin

null Phê duyệt dự toán kinh phí lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

Nội dung:

 
Phê duyệt dự toán kinh phí lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung khu vực 
dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/2013 ngày 18 tháng 06 năm 2014; 
Căn cứ  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06  tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn xác  định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch đô thị; 
Căn cứ Quyết  định số 534/QĐ-UBND.HC ngày 22/5/2018 của UBND 
tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu vực dự 
kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự; 
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1590/SXD-KTQH.HTKT 
ngày 30 tháng 11 năm 2018 về việc  báo cáo kết quả thẩm định chi phí và 
trình phê duyệt dự toán lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu vực dự 
kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự và ý kiến của Sở 
Tài chính tại Công văn số 2809/STC-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Ðiều 1.   hê duyệt  dự toán kinh phí lập  đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 
Ngự, với số tiền 533.187.000 đồng  (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi ba triệu, 
một trăm tám mươi bảy nghìn đồng). 
- Trong đó: 
+ Chi phí lập đồ án quy hoạch:                       444.929.000 đồng; 
+ Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:      41.500.000 đồng; 
+ Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch:     34.624.000 đồng; 
+ Chi phí tổ chức công bố quy hoạch:      12.134.000 đồng. 
  - Nguồn vốn thực hiện: sự nghiệp kinh tế 2019. 
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức thực hiện thủ 
tục thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành. 2 
 
Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ðiều  4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: 
Xây dựng,  Công thương,  Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 
Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.