Xuất bản thông tin

null V/v không thực hiện lập Điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung:


V/v không thực hiện lập Điều 
chỉnh quy hoạch phát triển sự 
nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức 
khoẻ nhân dân đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Công văn số 620/UBND-KTN ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 
UBND tỉnh Đồng Tháp về việc rà soát quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2008/SKHĐT-TH 
ngày 04/9/2018  về việc  thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán 
kinh phí lập Điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức 
khoẻ nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đã gửi đơn vị); Uỷ ban 
nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
1. Không thực hiện  lập Điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm 
sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo 
đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên.  
2. Giao Sở Y tế tham mưu, đề xuất UBND tỉnh  ban hành  các chương 
trình, đề án ngành Y tế để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo công bằng và 
hiệu quả trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân góp 
phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững địa phương.