Thông tin đấu thầu

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp

img

Theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, định hướng chung nhằm tối đa hóa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh; tổ chức sản xuất nông nghiệp trên cơ sở cơ cấu lại nội bộ ngành, cơ cấu lại lao động, quy hoạch đồng bộ với kết cấu hạ tầng hiện đại; gắn sản xuất với tiêu thụ trên cơ sở phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, liên kết đa dạng. Mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn, phát triển bền vững.