Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
Quyết định về việc công bố công khai tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp Hoàng Thi 19/01/2023
Đề án Chuyển đổi số y tế giai đoạn 2022 - 2025 Hoàng Thi 05/01/2023
Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Đồng Tháp năm 2021 Hoàng Thi 08/12/2022
Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 Hoàng Thi 08/12/2022
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III và 9 tháng năm 2022 Hoàng Thi 27/10/2022
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2022 Hoàng Thi 08/09/2022
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 Hoàng Thi 08/09/2022
Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 Hoàng Thi 17/08/2022
Quyết định về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2022 Hoàng Thi 03/08/2022
Báo cáo ước thực hiện thu NSNN, chi NSĐP 6 tháng đầu năm và dự toán thu NSNN, chi NSĐP 6 tháng cuối năm 2022 Hoàng Thi 03/06/2022
Quyết định về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2022 Hoàng Thi 17/05/2022
Quyết định về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 Hoàng Thi 17/05/2022
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp Hoàng Thi 10/01/2022
Báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Hoàng Thi 22/12/2021
Báo cáo tóm tắt tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020; tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021; Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách 03 năm 2022 - 2024 Hoàng Thi 07/12/2021
Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020 Hoàng Thi 03/12/2021
Quyết định 33/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Hoàng Thi 11/11/2021
Nghị quyết 126/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Hoàng Thi 11/11/2021
Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021; Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách 03 năm 2022 - 2024 Hoàng Thi 08/11/2021
Quyết định về việc công bố công khai ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp Hoàng Thi 14/10/2021