Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
Quyết định về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2022 Hoàng Thi 03/08/2022
Báo cáo ước thực hiện thu NSNN, chi NSĐP 6 tháng đầu năm và dự toán thu NSNN, chi NSĐP 6 tháng cuối năm 2022 Hoàng Thi 03/06/2022
Quyết định về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2022 Hoàng Thi 17/05/2022
Quyết định về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 Hoàng Thi 17/05/2022
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp Hoàng Thi 10/01/2022
Báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Hoàng Thi 22/12/2021
Báo cáo tóm tắt tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020; tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021; Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách 03 năm 2022 - 2024 Hoàng Thi 07/12/2021
Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020 Hoàng Thi 03/12/2021
Quyết định 33/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Hoàng Thi 11/11/2021
Nghị quyết 126/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Hoàng Thi 11/11/2021
Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021; Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách 03 năm 2022 - 2024 Hoàng Thi 08/11/2021
Quyết định về việc công bố công khai ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp Hoàng Thi 14/10/2021
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Thanh Toàn 08/10/2021
Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Thanh Toàn 08/10/2021
Quyết định về việc điều chỉnh số liệu tại Mẫu số 61/CK-NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 935/QĐ-UBND-HC ngày 14/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Hoàng Thi 06/08/2021
Quyết định quy định về việc một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Hoàng Thi 20/07/2021
Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Hoàng Thi 20/07/2021
Quyết định về việc công bố công khai ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp Hoàng Thi 15/07/2021
Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 Hoàng Thi 18/06/2021
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2021 Hoàng Thi 19/04/2021