Xuất bản thông tin

Ứng dụng lồng nhau

Tin Sở, ban, ngành

Tin địa phương

Thông báo

Danh mục chính Menu

HoiDapViewMotCot

Gửi cảm nhận

Ứng dụng lồng nhau

Diễn đàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội thảo “Tham vấn ý kiến chọn Ngày Truyền thống tỉnh Đồng Tháp”, trong đó, đề xuất chọn ngày 20/12/1975 vì đây là ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết hợp nhất tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong cũ thành tỉnh mới (tỉnh Đồng Tháp hiện nay).

Diễn đàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội thảo “Tham vấn ý kiến chọn Ngày Truyền thống tỉnh Đồng Tháp”, trong đó, đề xuất chọn ngày 20/12/1975 vì đây là ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết hợp nhất tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong cũ thành tỉnh mới (tỉnh Đồng Tháp hiện nay).

Xuất bản thông tin

gop y hien ke

Diễn đàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội thảo “Tham vấn ý kiến chọn Ngày Truyền thống tỉnh Đồng Tháp”, trong đó, đề xuất chọn ngày 20/12/1975 vì đây là ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết hợp nhất tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong cũ thành tỉnh mới (tỉnh Đồng Tháp hiện nay).