Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 76/VPUBND-TCD-NC 14/01/2022 V/v tham mưu thực hiện Kế hoạch năm an toàn giao thông và Thông báo số 9/TB-VPCP
2 78/VPUBND-TCD-NC 14/01/2022 V/v tham mưu, xử lý vụ việc theo đề nghị của Cục Hải quan
3 79/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v thành lập Tổ Công tác hỗ trợ Chiến lược và triển khai các hoạt động phát triển Trường Đại học Đồng Tháp
4 45/UBND-KT 14/01/2022 V/v thành viên Công ty TNHH TM-DV-XNK Xuân Hoàng sử dụng thẻ ABTC
5 12/UBND-TCD-NC 14/01/2022 V/v thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mãnh, bà Nguyễn Thị Bé Sáu, bà Nguyễn Thị Bé Năm
6 76/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v thông tin Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp năm 2022
7 144/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v thẩm định dự án Hạ tầng KCN Ba Sao
8 44/UBND-KT 14/01/2022 V/v thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kết quả giám sát việc thành lập, công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
9 77/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021
10 82/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v thực hiện Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026”
11 80/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v triển khai Quy định số 693-QĐ/VPTW về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng
12 142/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v triển khai Thông báo số 1259/TB ngày 03/01/2022 của Kiểm toán Nhà nước
13 77/VPUBND-TCD-NC 14/01/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ
14 79/VPUBND-TCD-NC 14/01/2022 V/v triển khai thực hiện Báo cáo của Bộ Tư pháp tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2022
15 89/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư
16 81/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 35-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
17 75/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản niên khóa 2022 - 2024; tiến sĩ niên khóa 2022 - 2025
18 146/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu
19 150/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ
20 155/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v xây dựng Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều và công tác quản lý đê điều năm 2022