Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 511/QĐ-UBND-HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt dự án Thay khe co dãn cầu Sở Thượng tuyến ĐT.841; cầu K.27 tuyến ĐT.844 và cầu Miễu Trắng tuyến ĐT.850
2 520/QÐ-UBND.HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà ở học viên 152 chỗ của Trường Chính trị Tỉnh
3 518/QÐ-UBND.HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, Cải tạo Trường Trung cấp Hồng Ngự
4 517/QÐ-UBND.HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, Cải tạo Trường Trung cấp Tháp Mười
5 519/QÐ-UBND.HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt dự toán cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống âm thanh (gói thầu Số 15), thuộc dự án Hạ tầng Khu du lịch Xẻo Quít (giai đoạn 2)
6 512/QĐ-UBND-HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc địa bàn huyện Thanh Bình
7 513/QĐ-UBND-HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Tâm thần
8 514/QĐ-UBND-HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Y tế huyện Lai Vung
9 515/QĐ-UBND-HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc
10 516/QÐ-UBND.HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Kho lưu trữ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
11 82/BC-UBND 05/05/2021 Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (từ đầu năm đến 31/03/2021)
12 386/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/NQUBTVQH13 và đề xuất sửa đổi, bổ sung
13 803/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v báo cáo, đánh giá hoạt động bảo lãnh tín dụng và đề xuất kiến nghị đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng tại các tỉnh, thành phố
14 189/UBND-THVX 05/05/2021 V/v chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH Tong Wei Đồng Tháp
15 801/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị Đông An Thạnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 384/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v chuyển đổi Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư
17 286/UBND-KT 05/05/2021 V/v chỉ tiêu kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2021
18 122/UBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v chủ trương kiểm toán độc lập Báo cáo quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Tài chính
19 390/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v cơ chế phụ cấp và các chi phí liên quan cho hoạt động của Hội đồng quản lý Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông
20 798/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v di dời các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới