Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 365/TB-VPUBND 12/10/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu về việc lựa chọn vị trí xây dựng công trình Trường Trung cấp kỹ thuật Quốc tế Arata
2 556/UBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ công dân di chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid-19
3 551/UBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ công dân di chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid-19
4 553/UBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ công dân di chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid-19
5 584/UBND-THVX 12/10/2021 V/v chủ trương hỗ trợ lãi vay cho lao động chưa xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do ảnh hưởng dịch Covid-19
6 138/VPUBND-KSTTHC 12/10/2021 V/v cung cấp thông tin của cán bộ, công chức nhận Bản tin điện tử cải cách hành chính
7 1549/QĐ-UBND-HC 12/10/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 1212/VPUBND-ĐTXD 12/10/2021 V/v dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển logistics vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy
9 1212/VPUBND-ĐTXD 12/10/2021 V/v dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển logistics vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy
10 1207/VPUBND-ĐTXD 12/10/2021 V/v dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022
11 2530/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v dự toán ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2022
12 2530/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v dự toán ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2022
13 2529/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v gia hạn dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” (STEP)
14 2529/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v gia hạn dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” (STEP)
15 1407/VPUBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Tấn (lần 3)
16 1407/VPUBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Tấn (lần 3)
17 1404/VPUBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của các hộ dân thuộc dự án Cụm công nghiệp Cần Lố (lần 1)
18 1405/VPUBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lâm (lần 2)
19 2525/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v gia hạn thời gian đăng ký mô hình chỉ đạo điểm OCOP giai đoạn 2021-2025
20 2525/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v gia hạn thời gian đăng ký mô hình chỉ đạo điểm OCOP giai đoạn 2021-2025