Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 618/UBND-KT 29/07/2021 V/v phân khai kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021
2 384/UBND-THVX 29/07/2021 V/v phương án cách ly chuyên gia làm việc tại Đồng Tháp
3 1655/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v phương án lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành Ô chôn lấp rác hợp vệ sinh tại Khu xử lý rác thải Đập Đá
4 1636/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v quyết toán và cấp bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên sông Tiền
5 97/VPUBND-KSTTHC 29/07/2021 V/v rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng
6 1132/VPUBND-THVX 29/07/2021 V/v rà soát, đăng ký nội dung trình thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
7 1646/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc cũ, mới của các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp
8 1130/VPUBND-THVX 29/07/2021 V/v sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018
9 1639/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 230/2016/TT-BTC và Thông tư số 118/2018/TT-BTC
10 1046/VPUBND-TCD-NC 29/07/2021 V/v tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh
11 1047/VPUBND-TCD-NC 29/07/2021 V/v tham mưu thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
12 1641/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v thu hồi văn bản số 4650/BNN-TCLN ngày 26/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 383/UBND-THVX 29/07/2021 V/v thành lập ban nghiên cứu tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh
14 129/QĐ-UBND-TL 29/07/2021 V/v thành lập Khu cách ly điều trị để thu dung, khám, sàng lọc, theo dõi, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nhà tập luyện các môn võ (thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao) và Khu du lịch Mỹ Trà (thành phố Cao Lãnh)
15 100/VPUBND-KSTTHC 29/07/2021 V/v thực hiện Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021
16 1131/VPUBND-THVX 29/07/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
17 1643/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v thực hiện Thông báo số 158/TBBCT ngày 28/7/2021 của Bộ Công Thương
18 1651/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v triển khai Công văn số 1634/TCQLĐĐ-CSPC ngày 28 tháng 7 năm 2021
19 1635/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v triển khai Quyết định số 1375/QĐ-BTC
20 1633/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH