VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2680/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
2 2679/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản của Thủ tướng Chính phủ
3 1413/VPUBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v tham gia “Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022”
4 2705/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”
5 1417/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v thành lập Đội bóng đá Cung Đình Tháp
6 2696/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng năm 2022 của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc Tỉnh quản lý
7 1420/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BVHTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 947/VPUBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v thực hiện tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng công trình
9 948/VPUBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Khoa học và Công nghệ
10 946/VPUBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
11 944/VPUBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v tiếp thu ý kiến góp ý của UBND tỉnh Hậu Giang
12 2677/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v triển khai Quyết định số 1701/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
13 2678/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v triển khai Thông tư số 55/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
14 2689/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020
15 1179/VPUBND-TCD-NC 31/08/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
16 2703/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25/8/2022 của Bộ Công Thương
17 1180/VPUBND-TCD-NC 31/08/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
18 950/VPUBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v tu bổ Đền thờ, Mộ và xây dựng Tượng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều
19 1185/VPUBND-TCD-NC 31/08/2022 V/v tăng cường kiểm tra phòng cháy, chữa cháy chợ, Trung tâm thương mại
20 451/UBND-THVX 31/08/2022 V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19