Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2505/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v triển khai Thông tư số 82/2021/TT-BTC
2 1399/VPUBND-TCD-NC 11/10/2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025
3 2492/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
4 2504/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
5 146/VPUBND-HCQT 11/10/2021 V/v tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
6 580/UBND-THVX 11/10/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài (Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Tương Lai)
7 581/UBND-THVX 11/10/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài (Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong)
8 579/UBND-THVX 11/10/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài (Trung tâm Ngoại ngữ Miền Tây)
9 1194/VPUBND-ĐTXD 11/10/2021 V/v tình hình thực hiện dự án Hạ tầng KCN Tân Kiều
10 1203/VPUBND-ĐTXD 11/10/2021 V/v tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên di chuyển ra/vào tỉnh Đồng Tháp để điều hành hoạt động của Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 390/UBND-ĐTXD 11/10/2021 V/v tạo điều kiện cho nhà thầu di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh
12 1200/VPUBND-ĐTXD 11/10/2021 V/v tạo điều kiện cho đơn vị di chuyển vào tỉnh Đồng Tháp thực hiện thi công dự án bảo trì các Quốc lộ 54, 30, 80 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 1534/VPUBND-THVX 11/10/2021 V/v tạo điều kiện mua tạp chí Da cam Việt Nam
14 1199/VPUBND-ĐTXD 11/10/2021 V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
15 2495/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
16 1196/VPUBND-ĐTXD 11/10/2021 V/v xem xét cho nhân sự trong việc di chuyển
17 1198/VPUBND-ĐTXD 11/10/2021 V/v xem xét cho nhân sự trong việc di chuyển
18 2500/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Quyết định Ủy ban nhân dân Tỉnh
19 2510/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ
20 2493/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025