Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 722/UBND-KT 27/08/2021 V/v tiếp tục thực hiện chủ trương tại Công văn số 431/UBND-KT ngày 23/6/2020 của UBND Tỉnh
2 1199/VPUBND-TCD-NC 27/08/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
3 723/UBND-KT 27/08/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND
4 948/VPUBND-ĐTXD 27/08/2021 V/v triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT ngày 25/8/2021 của Bộ GTVT
5 114/VPUBND-HCQT 27/08/2021 V/v triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
6 114/VPUBND-HCQT 27/08/2021 V/v triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
7 1990/VPUBND-KT 27/08/2021 V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến Tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid-19
8 1996/VPUBND-KT 27/08/2021 V/v tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
9 1280/VPUBND-THVX 27/08/2021 V/v đóng góp hiện vật trưng bày, cây trồng đặc trưng địa phương để trồng lưu niệm trong Đền thờ Vua Hùng tại TPCT
10 339/UBND-ĐTXD 27/08/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
11 453/UBND-TCD-NC 27/08/2021 V/v đề nghị công nhận xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là xã biên giới
12 1279/VPUBND-THVX 27/08/2021 V/v đề xuất khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
13 1200/VPUBND-TCD-NC 27/08/2021 Về việc cung cấp danh sách cán bộ phối hợp tham mưu chỉ đạo, kiểm tra hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông
14 262/KH-UBND 27/08/2021 Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 139/BC-VPUBND 26/08/2021 Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Văn phòng UBND Tỉnh năm 2020
16 1265/QĐ-UBND-HC 26/08/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lai Vung (đợt 01 năm 2021)
17 1267/QĐ-UBND-HC 26/08/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Nông (đợt 01 năm 2021)
18 1268/QĐ-UBND-HC 26/08/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Nông (đợt 02 năm 2021)
19 1266/QĐ-UBND-HC 26/08/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Bình (đợt 06 năm 2021)
20 1264/QĐ-UBND-HC 26/08/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Bình