Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1931/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v đề nghị thực hiện phương án sản xuất 4 tại chỗ
2 1246/VPUBND-THVX 20/08/2021 Về công tác phân phối sách giáo khoa năm học 2021 - 2022 đến các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên và phụ huynh học sinh trên địa bàn Tỉnh
3 1247/VPUBND-THVX 20/08/2021 Về tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19
4 212/QĐ-UBND-TCCB 20/08/2021 Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp
5 212/QĐ-UBND-TCCB 20/08/2021 Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp
6 211/QĐ-UBND-TCCB 20/08/2021 Về việc miễn nhiệm Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019 – 2024
7 223/BC-UBND 19/08/2021 Báo cáo tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
8 254/KH-UBND 19/08/2021 Hỗ trợ phát triển thị trường lao động giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 255/TB-VPUBND 19/08/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 18/8/2021
10 256/TB-VPUBND 19/08/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp về việc hoàn trả chi phí đầu tư Khu 2 thuộc Cụm công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười
11 1225/QĐ-UBND.HC 19/08/2021 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (phần khối lượng còn lại)
12 1218/QĐ-BNC 19/08/2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Nghiên cứu tác động dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp
13 1210/GP-UBND 19/08/2021 Quyết định cho phép Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ tại số 01, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được khai thác nước dưới đất với các nội dung chủ yếu sau đây
14 1222/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự (đợt 01 năm 2021)
15 1221/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lấp Vò (đợt 02 năm 2021)
16 1220/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Bình (đợt 04 năm 2021)
17 1207/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và giao đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn Shophouse Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh
18 1219/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (đợt 08 năm 2021)
19 1224/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ đối với ngƣời lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hƣởng lƣơng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc (đợt 04 năm 2021)
20 1227/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường