Danh bạ điện thoại và email

Trang chủ Giới thiệu

Danh bạ điện thoại và email

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Lê Thi Kim Loan

Trưởng Ban

lethikimloan.dt@gmail.com

2

Đinh Văn Năm

Phó Trưởng ban Thường trực

3

Nguyễn Văn Định

Phó Trưởng ban

dinhthapmuoi@gmail.com

4

Phạm Ngọc Hân

Trưởng Phòng Tổng hợp

ngochan.tgdt2019@gmail.com

5

Bùi Thế Của

Trưởng Phòng TT và BC-XB

buithecuadt@gmail.com

6

Nguyễn Hoàng Dũng

Trưởng Phòng LLCT và LSĐ

nguyenhoangdungtgdt@gmail.com

7

Châu Văn Dương

Trưởng Phòng KG và VH-VN

hauduong75@gmail.com

8

Hồ Quốc Cường

Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

quoccuong1982dt@gmail.com

9

Lê Thị Thanh Đào

Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

daobtg@gmail.com

10

Nguyễn Thuỵ Lan Quyên

Phó Trưởng Phòng TT và BC-XB

lanquyentkn@yahoo.com.vn

11

Tạ Quang Trung

Phó Trưởng Phòng LLCT và LSĐ

quangtrungbtg@gmail.com

12

Hồ Thị Nhẫn

Phó Trưởng Phòng KG và VH-VN

nhanlqd@gmail.com

 

 

STT

BTG HUYỆN THỊ

ĐIỆN THOẠI

Email

1

TP Cao Lãnh

3.855011

bantuyengiaothanhuy@gmail.com

2

Cao Lãnh

3.822168

bantuyengiaohcl@gmail.com

3

TX Sa Đéc

3.861543

bantuyengiaothiuysadec@yahoo.com.vn

4

TX Hồng Ngự

3.563211

bantuyengiaothiuyhongngu@gmail.com

5

Hồng Ngự

3.837312

btghongu@gmail.com

6

Tân Hồng

3.830026

Đang cập nhật!

7

Tam Nông

3.827240

btgtn.tamnong@gmail.com

8

Thanh Bình

3.833138

btgthanhbinh@gmail.com

9

Tháp Mười

3.824209

btghutm@gmail.com

10

Lấp Vò

3.845146

Đang cập nhật!

11

Lai Vung

3.848289

btg_laivung@yahoo.com.vn

12

Châu Thành

3.840021

bantuyengiaohuyenchauthanh@gmail.com