LichCongTac

Lịch công tác

Lịch công tác Ban Tuyên giáo
(từ ngày 10/06/2023 đến ngày 17/06/2023)


Người chủ trì/Tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú