Xuất bản thông tin

null Thông báo Kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ của Hộ kinh doanh Phong Linh

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo Kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ của Hộ kinh doanh Phong Linh

THÔNG BÁO

Kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ của

 Hộ kinh doanh Phong Linh

 

          Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Tiếp nhận và thẩm định Hồ sơ của Hộ kinh doanh Phong Linh (sau đây gọi tắt là Cơ sở) về việc đề nghị hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp thông báo một số thông tin liên quan như sau:

1. Nội dung đề nghị hỗ trợ của Cơ sở là phù hợp với nội dung được quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nội dung hỗ trợ chuyển giao công nghệ).

2. Tuy nhiên, Cơ sở chưa cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo quy định như: Hóa đơn thanh toán đợt 1 Hợp đồng chuyển giao công nghệ; Thanh lý hợp đồng đợt 1 và đợt 2. Do đó, Cơ sở không được xét hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp thông tin đến Quý cơ sở được biết./.

Nguồn: 476/TB-SKHCN