Xuất bản thông tin

null Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ Chuyên mục cải cách TTHC

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

PHẦN II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA: 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: 03 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

1

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA: 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: 01 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

1.003622.000.00.00.H20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH: 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: 02 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

1.000954.000.00.00.H20

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Không

Tải về

02

1.001120.000.00.00.H20

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Không

Tải về

IV. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO: 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: 01 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

BVH-DTP-278881

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không

Tải về