Xuất bản thông tin

Công bố danh mục thủ tủc hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Công bố danh mục thủ tủc hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp

Ngày 14/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tủc hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1718/QĐ-UBND-HC ngày 6/11/2020.

Quyết định được công bố gồm 120 thủ tục hành chính cấp tỉnh (trong đó có 17 thủ tục hành chính liên thông ngang); cấp huyện có 20 thủ tục hành chính; cấp xã có 07 thủ tục hành chính.

Theo đó danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, di sản, gia đình thể thao và du lịch gồm:

1. Cấp tỉnh có 120 thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực:

- Lĩnh vực văn hóa có 33 thủ tục hành chính (trong đó 07 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 24 thủ tục hành giữ nguyên).

- Lĩnh vực di sản văn hóa có 19 thủ tục hành chính (trong đó 19 thủ tục hành giữ nguyên).

- Lĩnh vực gia đình có 13 thủ tục hành chính (trong đó 13 thủ tục hành giữ nguyên).

- Lĩnh vực thể dục thể thao 35 thủ tục hành chính (trong đó 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 33 thủ tục hành giữ nguyên).

- Lĩnh vực du lịch 20 thủ tục hành chính (trong đó 20 thủ tục hành chính giữ nguyên.

2. Cấp huyện có 20 thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực :

- Lĩnh vực văn hóa có 05 thủ tục hành chính (trong đó 03 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung).

- Lĩnh vực di sản văn hóa có 02 thủ tục hành chính (trong đó 02 thủ tục hành giữ nguyên).

- Lĩnh vực gia đình có 13 thủ tục hành chính (trong đó 13 thủ tục hành giữ nguyên).

3. Cấp xã có  07 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực:

- Lĩnh vực văn hóa có 03 thủ tục hành chính (trong đó 03 thủ tục hành chính mới ban hành).

- Lĩnh vực di sản văn hóa có 01 thủ tục hành chính (trong đó 01 thủ tục hành giữ nguyên).

- Lĩnh vực gia đình có 02 thủ tục hành chính (trong đó 02 thủ tục hành giữ nguyên).

- Lĩnh vực thể dục thể thao có 01 thủ tục hành chính (trong đó 01 thủ tục hành giữ nguyên).

Quyết định, danh mục thủ tục hành chính kèm theo được đăng tại trên Trang tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ: https://svhttdl.dongthap.gov.vn).

Xem chi tiết Quyết định:

                                               Ban Biên tập Trang tin điện tử Sở