Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 97/TTr-UBND 24/08/2020 Tờ trình Về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021
2 295/BC-UBND 23/09/2020 Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001
3 885/QĐ-UBND 23/09/2020 Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
4 886/QĐ-UBND 23/09/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường kết nối ĐT.853 (Đồng Tháp) – ĐT.908 (Vĩnh Long)
5 1868/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND Tỉnh
6 1870/VPUBND-NC 23/09/2020 V/v tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính
7 1871/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v quảng cáo
8 1872/VPUBND-CNTT 23/09/2020 V/v thực hiện tiêu chí số 7 về thông tin và truyền thông
9 1873/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
10 1874/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v thẩm định văn bản
11 1875/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Báo cáo về thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (lần 02)
12 1876/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v thực hiện kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
13 3284/UBND-KTN 23/09/2020 V/v UBND Tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 từ nguồn vốn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018-2019, vốn tiết kiệm chi năm 2018, vốn xổ số kiến thiết còn lại năm 2016-2018
14 3285/UBND-KTN 23/09/2020 V/v đôn đốc việc lập và trình hồ sơ thẩm định thủ tục giai đoạn chuẩn bị dự án dự kiến kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025
15 3287/UBND-NC 23/09/2020 V/v cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về nông thôn mới
16 3286/UBND-VX 23/09/2020 V/v thống nhất chuyển đổi danh mục đào tạo nghề năm 2020
17 3289/UBND-NC 23/09/2020 Thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Huyện giai đoạn 3 (mở rộng)
18 3291/UBND-NC 23/09/2020 V/v cung cấp danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
19 291/BC-UBND 22/09/2020 Báo cáo Kết quả triển khai các Quy định xét công nhận sáng kiến trên địa bàn huyện Châu Thành
20 292/BC-BCĐ 22/09/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện Chƣơng trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2020, rà soát bổ sung kế hoạch năm 2021
21 293/BC-UBND 22/09/2020 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2020, trọng tâm công tác tháng 10 năm 2020
22 294/BC-UBND 22/09/2020 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp
23 872/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định Về việc tổ chức lại Hội đồng tư vấn thuế xã Phú Long
24 689/TB-BCĐ 22/09/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành
25 873/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa “Căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long”
26 875/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định hê duyệt dự toán (điều chỉnh) công trình Trụ sở UBND xã Hòa Tân, hạng mục: Trụ sở làm việc và hạng mục phụ
27 877/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành
28 878/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định Về việc công bố danh sách đủ điều kiện gọi công dân nhập ngũ và tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ năm 2021
29 879/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Châu Thành
30 880/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định Về việc công nhận chợ hạng 2 đối với chợ Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp