W HĐND huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp W

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

Địa chỉ số 80, Quốc lộ 80, Khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773.840124,  email: 

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân Huyện

1. Hội đồng nhân dân Huyện gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở Huyện bầu ra.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân Huyện.

3. Hội đồng nhân dân Huyện thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội.

Ban của Hội đồng nhân dân Huyện gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện quyết định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân Huyện

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân Huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân Huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn Huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan Nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở Huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân Huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân Huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân Huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của Huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Huyện theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật./.

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

Đ/C:Lê Thị Phi Yến

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Châu Thành/ Chủ tịch HĐND Huyện

SĐT: 0939 342 829

Email: lethiphiyenctdt@gmail.com

Đ/C: Phạm Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

SĐT: 0919 997 547

Email: ptmhanh.hdnd@gmail.com

Đ/C: Nguyễn Văn Vinh

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế

SĐT: 0918 257 465

Email: nguyenvanvinh66.ht@gmail.com

Đ/C: Phạm Minh Tấn

Chức vụ:Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (kiêm nhiệm)

SĐT: 0903 087 289

Email:minhtan.pgdchauthanh@gmail.com

 

Đ/C: Trương Minh Trí

Phó Trưởng Ban Pháp chế

SĐT: 0914 522 142

Email:tritruongminh88@gmail.com

Đ/C Lê Thanh Hiền

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

SĐT: 0919 592 301

Email: lthien.hct@gmai.com

 

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website