VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1144/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Châu Thành
2 405/BC-UBND 11/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020
3 404/BC-UBND 11/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
4 402/BC-UBND 11/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Hòa giải ở cơ sở” năm 2020
5 403/BC-UBND 11/12/2020 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công cách mạng theo Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
6 401/BC-UBND 11/12/2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành
7 400/BC-UBND 11/12/2020 Báo cáo kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân từ Tổng đài 1022 chuyển đến
8 265/KH-UBND 11/12/2020 Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn huyện Châu Thành
9 106/BC-VPUBND 11/12/2020 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ 04/12/2020 đến 11/12/2020)
10 4257/UBND-NC 10/12/2020 V/v báo cáo thống kê số lượng trí thức có trình độ tiến sĩ trên địa bàn huyện Châu Thành
11 4255/UBND-NC 10/12/2020 Về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của UBND Tỉnh
12 4254/UBND-KT 10/12/2020 V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP
13 4253/UBND-KT 10/12/2020 V/v kế hoạch thanh tra năm 2021
14 4252/UBND-KTN 10/12/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm 2020
15 4251/UBND-KTN 10/12/2020 V/v khẩn trương gửi hồ sơ, thủ tục bố trí vốn một số dự án trường học đầu tư từ vốn XSKT năm 2021
16 4250/UBND-KTN 10/12/2020 V/v tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (kể cả vốn kéo dài)
17 4249/UBND-KTN 10/12/2020 V/v theo dõi đề xuất danh mục dự án hỗ trợ cấp huyện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần đạt chuẩn Huyện NTM giai đoạn 2021-2025
18 4248/UBND-KT 10/12/2020 V/v rút dự toán kinh phí hỗ trợ kế hoạch vốn thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2020
19 4246/UBND-KTN 10/12/2020 V/v Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị thuộc huyện Châu Thành
20 4245/UBND-KTN 10/12/2020 V/v báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 trên địa bàn huyện