VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4171/UBND-NC 07/12/2020 V/v giấy tờ giả mạo
2 4170/UBND-NC 07/12/2020 V/v lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
3 2412/VPUBND-VX 07/12/2020 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4 2411/VPUBND-NC 07/12/2020 V/v kết quả tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống ISO
5 2410/VPUBND-NC 07/12/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ
6 2409/VPUBND-NC 07/12/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ
7 2408/VPUBND-NC 07/12/2020 V/v kết quả tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật
8 2407/VPUBND-NC 07/12/2020 V/v lập danh sách đối tượng tham gia tập huấn
9 2406/VPUBND-KTN 07/12/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2020/NĐCP và dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
10 2405/VPUBND-VX 07/12/2020 V/v định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2020
11 2404/VPUBND-VX 07/12/2020 V/v đề nghị khen thưởng năm 2020.
12 1103/QĐ-UBND 07/12/2020 Quyết định Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020, từ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020
13 2403/VPUBND-KTN 07/12/2020 V/v giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty TNHH Cỏ May
14 1101/QĐ-UBND 07/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khắc phục sạt lở bờ kênh rạch Nha Mân (đoạn từ cầu Lò Heo đến đình Tân Nhuận Đông)
15 1099/QĐ-UBND 07/12/2020 Quyết định điều chỉnh Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 của UBND Huyện
16 392/BC-UBND 07/12/2020 Báo cáo Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng (từ năm 2013 - đến năm 2020)
17 1034/TB-BCĐ 07/12/2020 Thông báo kết quả họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện về những nội dung trong tâm cần thực hiện của công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.
18 391/BC-UBND 07/12/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 11 năm 2020
19 390/BC-UBND 07/12/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 11 năm 2020
20 389/BC-UBND 07/12/2020 Báo cáo kế hoạch và tiến độ thực hiện công trình vốn thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa tháng 11 năm 2020