VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2358/VPUBND-KTN 30/11/2020 V/v tham mưu báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 trên địa bàn huyện
2 2357/VPUBND-VX 30/11/2020 V/v hướng dẫn thẩm định tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí Văn hóa trong xây dựng NTM.
3 2356/VPUBND-VX 30/11/2020 V/v tổng hợp danh sách và mời thành phần tập huấn công tác bình đẳng giới cho cán bộ nữ lãnh đạo quản lý.
4 2355/VPUBND-VX 30/11/2020 V/v thực hiện kiến nghị của Ban Chỉ đạo XDĐSVH Tỉnh tại Báo cáo số 3122/BC-BCĐ ngày 27/11/2020
5 2354/VPUBND-VX 30/11/2020 V/v thực hiện Thông báo số 87-TB/VPHU ngày 23/11/2020 của Văn phòng Huyện ủy
6 2353/VPUBND-VX 30/11/2020 V/v thông báo kết quả tổ chức Hội thi Gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2020
7 2352/VPUBND-KTN 30/11/2020 V/v mua sắm máy scan để phục vụ công tác văn phòng
8 2351/VPUBND-KTN 30/11/2020 V/v báo cáo tình hình quản lý vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên năm 2020 trên địa bàn huyện
9 377/BC-UBND 30/11/2020 Báo cáo Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành
10 1074/QĐ-UBND 30/11/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự
11 376/BC-UBND 30/11/2020 Báo cáo tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020
12 257/KH-UBND 30/11/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành
13 112/TB-VPUBND 30/11/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư
14 102/BC-VPUBND 30/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
15 101/BC-VPUBND 30/11/2020 Báo cáo Kết quả thưc hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2020
16 100/BC-VPUBND 27/11/2020 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ 20/11/2020 đến 27/11/2020)
17 2349/VPUBND-TH 27/11/2020 V/v Rà soát và điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện nội dung cam kết hành động với UBND Tỉnh
18 2350/VPUBND-TH 27/11/2020 V/v đăng ký tập huấn phương pháp tính chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP)
19 1033/TB-UBND 27/11/2020 Thông báo về việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
20 4083/UBND-NC 27/11/2020 Bảng xác nhận kết quả tự chấm điểm theo bảng tiêu chí thi đua, đánh giá xếp hạng năm 2020 của phòng tư pháp huyện Châu Thành