Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 867/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí triển khai gian hàng trưng bày, giới thiệu, kết nối các sản phẩm đặc trưng của huyện
2 868/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết địnhVề việc cấp kinh phí chi quản lý tạm thời nhà bia lưu niệm khu căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long ở vùng chữ V, xã Hòa Tân
3 869/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định Về việc cấp bổ sung kinh phí mở lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
4 870/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định Về việc cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện điều tra thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2020
5 871/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình trường tiểu học Bình Tiên 1, hạng mục: phát sinh hệ thống thoát nước
6 1834/VPUBND-VX 18/09/2020 V/v bổ sung, điều chỉnh thông tin các điểm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn Huyện
7 1836/VPUBND-VX 18/09/2020 V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển thể dục, thể thao và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT đến năm 2020
8 1835/VPUBND-VX 18/09/2020 V/v tham mưu báo cáo tổng kết Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
9 1837/VPUBND-NC 18/09/2020 V/v tham mưu triển khai Thông báo số 71/TB-CĐCĐ ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Trường CĐCĐ
10 1838/VPUBND-NC 18/09/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 2029/SNVTCCC ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ
11 1839/VPUBND-VX 18/09/2020 V/v tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020
12 3206/UBND-TH 18/09/2020 V/v tham mưu nội dung chuẩn bị Hội nghị giao ban với Thường trực Tỉnh ủy quý 3 năm 2020
13 3207/UBND-NC 18/09/2020 V/v hủy bỏ giấy khai sinh
14 3208/UBND-NC 18/09/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ
15 3209/UBND-NC 18/09/2020 V/v tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
16 3210/UBND-KTN 18/09/2020 V/v quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19
17 3211/UBND-KTN 18/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp
18 3212/UBND-KTN 18/09/2020 V/v tăng cường công tác quản lý giám sát hội thảo, quảng cáo phân bón, giống cây trồng trên địa bàn huyện
19 3215/UBND-KTN 18/09/2020 V/v xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025
20 3216/UBND-KTN 18/09/2020 V/v kinh phí hỗ trợ hộ có nhà bị sụp lún xã Phú Long
21 3217/UBND-KTN 18/09/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
22 3218/UBND-KTN 18/09/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
23 3219/UBND-KTN 18/09/2020 V/v theo dõi tình hình khai thác cát san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát trên sông Tiền, đoạn thuộc huyện Châu Thành của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
24 3221/UBND-KTN 18/09/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
25 3222/UBND-VX 18/09/2020 V/v báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020
26 3223/UBND-VX 18/09/2020 V/v tổ chức xác minh lại bộ hài cốt xã An Khánh
27 3224/UBND-NC 18/09/2020 V/v tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” trên địa bàn Huyện
28 3225/UBND-NC 18/09/2020 V/v đăng ký tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia
29 3226/UBND-KTN 18/09/2020 Về việc góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050
30 866/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định Về việc thanh lý tài sản của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện